Mingy zegt " Twee monologen maken nog geen dialoog. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Dekker informeert Tweede Kamer over voortgang maatregelen forensische zorg
Dit voorjaar zijn er naar aanleiding van de kritische onderzoeken naar het detentieverloop van Michael P. verschillende maatregelen genomen in de forensische zorg. Daarnaast heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) in juni aangekondigd een Programma Forensische Zorg in te richten. Vandaag informeert de minister de Tweede Kamer over de voortgang van deze maatregelen en het programma Forensische Zorg.

Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit
Het kabinet zet een breed offensief in tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Er wordt ingezet op versterking van de aanpak van de criminele (drugs)industrie en het weerbaarder maken van de samenleving tegen het gif van crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties waardoor ondermijning dreigt. Met de recente moord op de advocaat Wiersum is wederom een grens overschreden. We moeten opkomen voor onze rechtsstaat en de integriteit van onze open samenleving.

Justitie en Veiligheid focust tijdens netwerkdag op 'wat ons bindt'
Voor het derde jaar op rij organiseerde het ministerie van Justitie en Veiligheid dit jaar een of meer netwerkdagen voor JenV-organisaties in het hele land. JenV’ers van het CJIB tot de Raad voor de Kinderbescherming en van COA tot IND én de samenwerkende partners (zoals wijkteams en gemeenten) gingen in workshops actief op zoek naar mogelijkheden om hun samenwerking verder te optimaliseren.  

Ondernemers werken mee in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming hebben met ondernemers gesproken over de gezamelijke strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Tijdens het zogenoemde Ondernemersdiner dat maandag voor de eerste keer werd georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid met een brede vertegenwoordiging van ondernemend Nederland hebben VNO-NCW en MKB-Nederland duidelijk gemaakt samen te willen werken aan een weerbare samenleving en een veilig ondernemingsklimaat.

Meer armslag voor toezichthouder collectief beheer auteursrechten
Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil het toezicht op het collectief beheer van auteursrechten verder aanscherpen. Het College van Toezicht op Auteurs- en naburige rechten krijgt daartoe ruimere mogelijkheden om - waar nodig - op te treden tegen collectieve en onafhankelijke beheersorganisaties (zoals Vereniging Buma, Stichting Stemra en Sena). Het college houdt toezicht op de gang van zaken bij beheersorganisaties die voor onder meer schrijvers, componisten, kunstenaars en filmproducenten vergoedingen innen en verdelen voor het gebruik van hun werk.

Vernieuwing C2000-spraaknetwerk begin 2020
Minister Grapperhaus heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de migratie naar het vernieuwde C2000-spraaknetwerk in het eerste kwartaal van 2020. Het besluit over de migratie kwam tot stand op advies van de stuurgroep vernieuwing en het bestuurlijk meldkamerberaad.

Meldkamer 112 krijgt ruime voldoende
Burgers in acute noodsituaties ervaren het contact met de meldkamer via het alarmnummer 112 als zeer positief. De waardering ligt ruim boven de 8. Mensen hebben duidelijk waardering voor hoe het melden bij het  alarmnummer 112 verloopt.  Dit blijkt uit onderzoek dat adviesbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft verricht.

Vergunningplicht voor prostituees en exploitanten van seksbedrijven
Er komt een wettelijke, uniforme vergunningplicht voor alle prostituees en exploitanten van seksbedrijven om de seksbranche te reguleren en mensenhandel te bestrijden. Prostituees zonder vergunning zijn in overtreding. Dit geldt ook voor exploitanten die zonder de juiste papieren een seksbedrijf leiden. Daarnaast wordt de klant strafbaar die gebruik maakt van illegale prostitutie.

De asielinstroom van week 41 bedroeg ongeveer 800
De asielinstroom van week 41, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 800.

Kamerbrief met voortgangsverslag over de uitvoering van de integrale migratieagenda
Vandaag is de voortgangsbrief over de uitvoering van de integrale migratieagenda door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer verzonden. Dit deed ze mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Geen taakstraf meer bij geweld tegen politieagenten en hulpverleners
Er kan straks geen taakstraf meer worden opgelegd bij geweld tegen personen met een publieke taak. Dit betekent dat plegers van geweld tegen politieagenten en hulpverleners zoals ambulancebroeders en brandweermensen zwaarder worden gestraft.

Beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren worden gewijzigd voor 2020
De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bevat de beloningen voor de werkzaamheden van deze wettelijke vertegenwoordigers. Op grond van deze regeling worden de beloningen in beginsel jaarlijks geïndexeerd, tenzij het indexeringspercentage met betrekking tot één jaar ligt tussen de -1% en 1%. Het percentage voor 2020 bedraagt 1,8898%. Met dit percentage worden de beloningen voor 2020 geïndexeerd overeenkomstig de Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2020.

Grapperhaus onderschrijft Inspectierapport Hümeyra
Vandaag heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het Inspectierapport naar de aanpak van de stalking van Hümeyra door Bekir E. naar de Tweede Kamer gestuurd, mede namens ministers Dekker (Rechtsbescherming) en De Jonge (VWS). De conclusie van de Inspectie is dat de aanpak van de stalking ernstig tekort is geschoten.

Bijna 3 miljoen verkeersovertredingen tweede tertiaal 2019
In het tweede tertiaal (mei t/m augustus) van 2019 zijn 2.974.497 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen werden 3.230.893 verkeersboetes opgelegd onder meer voor te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Dat blijkt uit het tweede tertiaaloverzicht Wahv 2019*.

EU-ministers slaan handen ineen tegen explosieve stijging verspreiding online kindermisbruik
De afgelopen jaren is de verspreiding van online (beelden van) seksueel kindermisbruik explosief toegenomen. Het wordt daarmee een steeds grotere uitdaging om hier tegenin te gaan.  De almaar voortschrijdende digitalisering van de samenleving vereist een intensieve, grensoverschrijdende samenwerking. Vandaag maakten de EU-ministers tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) dan ook stevige afspraken over de strijd tegen kindermisbruik en online kinderporno. 

Goede resultaten maatschappelijk verantwoord innen
De kabinetsmaatregelen om te zorgen voor een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde manier om schulden van mensen te innen, begint zijn vruchten af te werpen. Zo is er bij het innen van schulden een forse stijging van het aantal mensen dat een betalingsregeling treft. Verder  is er een afname van de inzet van gerechtsdeurwaarders. Daarnaast heeft het CJIB stappen gezet om eerder  signalen van schuldenstapeling bij mensen te herkennen. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

De asielinstroom van week 40 bedroeg ongeveer 700
De asielinstroom van week 40, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 700.

Betere bescherming schuldeisers bij snelle ontbinding bedrijven
Schuldeisers krijgen bij de snelle ontbinding zonder vereffening – een zogenoemde turboliquidatie – van bedrijven die hen nog geld verschuldigd zijn meer mogelijkheden om te beoordelen of er sprake is van benadeling en of zij stappen kunnen ondernemen. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag
Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). Daarom heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel om in beeld te brengen hoe gemeenten nog meer dan nu regie kunnen nemen in het bieden van hulp voor deze groep jongeren. Omdat voortijdig schoolverlaten de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot, blijft het kabinet tevens de komende vier jaar 200 miljoen euro investeren om dit te verminderen. 

Ministeriële regeling wietexperiment in consultatie
De ministeriële regeling van het experiment gesloten coffeeshopketen is in consultatie gebracht. Dat betekent dat iedereen tot 12 november 2019 mag reageren op de concept ministeriële regeling. In de regeling worden eisen gesteld over de kwaliteit van de hennep. Ook wordt in de regeling bepaald aan welke eisen een verpakking van hennep en hasjiesj moet voldoen.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en cliniclowns

Het goede doel!

Mingy en kankerbestrijding

Het goede doel!

Mingy en IFAW

Het goede doel!

Mingy en greenpeace