Mingy zegt " Had hij dat gedaan dan had hij tot zijn nek in de stront gestaan. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Benoeming rechters Gemeenschappelijk Hof van Justitie
De Rijksministerraad heeft besloten meerdere rechters voor te dragen voor benoeming voor  het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De ingangsdatum is de dag waarop het Koninklijk Besluit wordt ondertekend, tenzij hieronder anders vermeld.

Kleine groep jonge VOG-mijders ontzegt zichzelf kansen
Een verkeerde beeldvorming over de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is ongewenst wanneer deze er toe leidt dat jongeren hun kansen op het krijgen een VOG te laag inschatten en hierdoor hun carrière wordt belemmerd. Zij melden zich dan bijvoorbeeld niet aan voor een opleiding, stage of leerwerkplek.

Tot nu toe 26 gemeenten geïnteresseerd in deelname wietteeltexperiment
Vooralsnog hebben 26 gemeenten interesse voor deelname aan het wietexperiment kenbaar gemaakt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins voor Medische Zorg en Sport hebben de onafhankelijke adviescommissie ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ onder leiding van voorzitter prof. dr. André Knottnerus gevraagd advies te geven over welke gemeenten aan het experiment zouden moeten meedoen. In het regeerakkoord staat dat het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen wordt uitgevoerd in zes tot tien gemeenten.

Uitbreiding integriteitsregels voor rechters en officieren van justitie
Sommige rechters en officieren van justitie hebben inzage in financieel gevoelige informatie vanwege de rechtszaken waarbij ze betrokken zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie die van invloed kan zijn op aandelenkoersen. Het kabinet stelt een wijziging voor van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren om de financiële integriteit van rechterlijke ambtenaren (rechters en officieren van justitie) nog beter te waarborgen. Over deze wijziging start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een internetconsultatie van 12 juni t/m 23 juli.

Structurele verhoging digitale weerbaarheid
De digitale weerbaarheid van Nederland dreigt achter te lopen op de alsmaar toenemende digitale dreiging. Bovendien is ons land steeds meer afhankelijk van digitale processen. Het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 (CSBN) van de NCTV, recente jaarverslagen van de inlichtingendiensten en andere onderzoeksrapporten schetsen een zorgwekkend beeld dat vraagt om actie. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus intensiveert daarom de Cybersecurity aanpak en neemt aanvullende maatregelen om de weerbaarheid te verhogen.

Ankie Broekers-Knol benoemd tot staatssecretaris Justitie en Veiligheid
Koning Willem-Alexander heeft met ingang van 11 juni 2019 mevrouw mr. Ankie Broekers-Knol benoemd tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De staatssecretaris is op Paleis Noordeinde ten overstaan van de Koning beëdigd.

Benoeming staatssecretaris Justitie en Veiligheid
Koning Willem-Alexander zal, op voordracht van de minister-president, mevrouw mr. A. Broekers-Knol met ingang van dinsdag 11 juni 2019 benoemen tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De staatssecretaris wordt dinsdagmiddag op Paleis Noordeinde ontvangen en ten overstaan van de Koning beëdigd. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.

Kabinet helpt de privacy van mensen beter te beschermen
De wereld digitaliseert in zo’n rap tempo dat mensen snel hun privacy uit het oog kunnen verliezen. Uiteraard biedt technologie veel kansen, maar er kleven ook risico’s aan. Zo delen mensen – bedoeld of onbedoeld – allerlei gegevens in ruil voor gemak. Grote techbedrijven profiteren daarvan zonder duidelijk op de gevolgen voor de privacy te wijzen. Het kabinet wil daarom meer doen tegen ongebreideld gegevens slurpen door bedrijven en daarnaast de mogelijkheden voor mensen vergroten om de eigen privacy te beschermen. Dat schrijft minister Dekker (voor Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Stevigere screening binnen de Benelux
Nederland, België en Luxemburg hebben strengere afspraken gemaakt over het uitwisselen van justitiële gegevens. Hierdoor worden kwetsbare sectoren beter beschermd tegen het herhaald plegen van strafbare feiten. In Nederland heeft dit gevolgen voor Belgen en Luxemburgers die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Het gaat om honderden aanvragen per jaar. Op dit moment wordt er al justitiële informatie uitgewisseld voor VOG-aanvragen die zien op het werken met kinderen, dit wordt nu uitgebreid naar andere sectoren. Vandaag tekende Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker eenmemorandum of understanding met zijn Belgische en Luxemburgse collega’s.

De asielinstroom van week 22 bedroeg ongeveer 400
De asielinstroom van week 22, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 400.

Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen: stuur op snelheid en tijdigheid in asielprocedure door wachttijden te bekorten
De sleutel voor het versnellen van asielprocedures ligt in de uitvoering; er moet tastbaar worden gestuurd op snelheid en tijdigheid door de wachttijden te verkorten. De duur van verblijf van vreemdelingen is niet meer in te perken door wet en beleid verder aan te scherpen. Complexe zaken moeten in een vroeg stadium worden opgepakt. Uit internationaal onderzoek blijkt verder dat het Nederlandse asielbeleid en de asielpraktijk fatsoenlijk op orde is. Het gebruik van discretionaire bevoegdheden en pardonregelingen werkt averechts op de vertrekbereidheid van vreemdelingen. Ook moet de rechtsbijstand bij de eerste asielaanvraag gehandhaafd worden. Dat is een aantal conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen. Het rapport is vanochtend aangeboden aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). 

Betere positie werknemers bij doorstart onderneming
Alle werknemers van een failliete onderneming komen na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst bij de nieuwe eigenaar. Alleen als er bij de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen en dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden, wordt hiervan afgeweken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat vandaag in consultatie gaat.

Kabinet werkt verder aan positie slachtoffers
Straks moeten verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven die in voorlopige hechtenis zitten, verplicht aanwezig zijn op de terechtzitting en bij de uitspraak. Op die manier kan een verdachte de rechter en het slachtoffer  niet langer ontlopen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming waarmee de ministerraad heeft ingestemd.  

Voortgang maatregelen onderzoeken Michael P.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Inspectie JenV en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd hebben pijnlijke conclusies getrokken in hun rapporten over het detentieverloop van Michael P. en de wijze waarop gemeenten over de terugkeer van risicovolle gedetineerden worden geïnformeerd. Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft daarop maatregelen aangekondigd. Het kabinet heeft ingestemd met uiteenlopende nieuwe regelgeving op dit gebied. Hierover, en de voortgang van de andere maatregelen, bericht minister Dekker in een brief de Tweede Kamer.

Circa 2,7 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2019
In de eerste vier maanden van 2019 zijn 2.729.233 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Dat is minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 3.084.414 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat blijkt uit het eerste tertiaal overzicht verkeersboetes van  2019*.

TNO onderzoekt effect nieuwe media en technologie op meldkamers
Wat is het effect van alle nieuwe (social) media en technologische ontwikkelingen op de meldkamers. En welke mogelijkheden biedt dit voor ‘de meldkamer van de toekomst’? Dit heeft TNO onderzocht, in opdracht van en samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de landelijke hulpdiensten van politie, brandweer en ambulance en KMar en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), als onderdeel van het onderzoeksprogramma Het Nieuwe Melden.

Extra geld voor asiel, rechtspraak en forensische zorg
Voor extra uitgaven in 2019 wordt in de voorjaarsnota 270 miljoen vrijgemaakt voor Justitie en Veiligheid. Het grootste deel van de extra gelden gaat naar asiel, de rechtspraak en forensische zorg. Daarnaast wordt een deel van een eerder opgelegde taakstelling op het OM teruggedraaid. Dat staat in de stukken die minister Hoekstra van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

De asielinstroom van week 21 bedroeg ongeveer 500
De asielinstroom van week 21, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 500.

Nieuwe campagne roept mensen op zich beter te beschermen tegen internetcriminaliteit
Overheid en bedrijfsleven bundelen krachten: meer dan 20 partijen tekenen convenant ‘Preventie cybercriminaliteit’.

Wet aandelen aan toonder per 1 juli 2019 van kracht
De wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die regelt dat papieren aandelen aan toonder worden afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen treedt per 1 juli 2019 in werking. Doel van de maatregel is te voorkomen dat deze stukken worden misbruikt voor financiering van terrorisme, of voor belastingontduiking en witwassen.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en heldenmoed

Het goede doel!

Mingy en Amnesty internationel

Het goede doel!

Mingy en kika

Het goede doel!

Mingy en heldenmoed