Mingy zegt " Vroeger zei men tegen mij dat iedereen President kon worden. Nu begin ik het nog te geloven ook. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
NCSC adviseert Citrix uit te schakelen waar dat geen ernstige gevolgen heeft
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft Rijksoverheid en vitale organisaties, zoals energievoorziening, de telecom- en de financiële sector, die werken met Citrix geadviseerd deze uit te schakelen. Het kan zijn dat het abrupt uitschakelen van Citrix grote gevolgen heeft voor de uitvoering van belangrijke taken van de aangewezen organisaties. Dan moet de organisatie beoordelen of Citrix kan doordraaien met aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Van Laarhoven op grond van de WOTS naar Nederland
Op grond van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) komt de heer Van Laarhoven, veroordeeld tot een gevangenisstraf in Thailand, naar Nederland om hier de rest van zijn straf uit te zitten. De heer van Laarhoven wordt vandaag overgebracht. De Thaise autoriteiten hebben ingestemd met de overbrenging op grond van een verdrag tussen Thailand en Nederland voor strafoverdracht. Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

De asielinstroom van week 2 bedroeg ongeveer 600
De asielinstroom van week 2, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 600.

Aanpak overlastgevende asielzoekers Harderwijk werpt eerste vruchten af
De aanpak van overlastgevende asielzoekers in de gemeente Harderwijk blijkt vruchten af te werpen. De gemeente zet samen met het Rijk stevig in op de aanpak van overlastgevende asielzoekers. De eerste resultaten van het ‘lik op stuk-beleid’ tekenen zich af. Hierover sprak staatssecretaris Ankie Broekers-Knol vandaag in Harderwijk met burgemeester Van Schaik, omwonenden, lokale ondernemers en het COA.

Betere ondersteuning van slachtoffers bij verwerking misdrijf
Om slachtoffers beter te ondersteunen bij het verwerken van de schade door een misdrijf, gaat het kabinet meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van zogenoemd herstelrecht. Herstelrecht biedt de mogelijkheid voor het slachtoffer om de verdachte of veroordeelde te confronteren met de gevolgen die een misdrijf voor hem of haar heeft gehad en voor de andere partij om verantwoordelijkheid te nemen. Om meer bekendheid hieraan te geven onder rechters en officieren van justitie komt er onder andere duidelijk informatiemateriaal, zo schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

De asielinstroom van week 1 bedroeg ongeveer 600
De asielinstroom van week 1, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 600.

De asielinstroom van week 52 bedroeg ongeveer 500
De asielinstroom van week 52, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 500.

De asielinstroom van week 51 bedroeg ongeveer 700
De asielinstroom van week 51, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 700.

Dick Schoof benoemd tot secretaris-generaal JenV
Drs. H.W.M. (Dick) Schoof wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2020.

Verbod anti-democratische organisaties vergemakkelijkt
Radicale of extremistische organisaties waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde moeten stevig kunnen worden aangepakt. Op het moment dat deze organisaties de samenleving ernstig bedreigen of de rechtsorde omver willen werpen, moeten er slagvaardige instrumenten zijn om te kunnen ingrijpen. Bedreigingen van deze organisaties zijn de afgelopen jaren toegenomen. Daarom komt minister Dekker voor Rechtsbescherming met een wetsvoorstel dat voortvloeit uit het regeerakkoord en waarmee de mogelijkheden om te kunnen ingrijpen worden uitgebreid.  

Begin 2020 meer duidelijkheid over inwerkingtreding regels wietexperiment
De Eerste Kamer heeft op 12 november 2019 ingestemd met het wetsvoorstel ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Daarmee is al een belangrijke stap gezet om het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen mogelijk te maken, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Maar voor de verdere inrichting van het wietteeltexperiment is ook de vaststelling van ontwerpbesluit en een ministeriële regeling van belang. Het ontwerpbesluit ligt nu nog voor advies bij de Raad van State. Zodra de Raad van State haar advies heeft uitgebracht, kunnen de nodige vervolgstappen in het wetgevingsproces worden gezet. Wanneer duidelijk is dat de wet- en regelgeving  voor het experiment in werking kan treden, wordt dat ook op deze website bekend gemaakt. Naar verwachting volgt die informatie begin 2020.

Wetsvoorstel over bedenktijd voor beursvennootschappen naar Tweede Kamer
Het bestuur van een Nederlandse beursvennootschap krijgt een bedenktijd van maximaal 250 dagen om goed te kunnen reageren op een vijandig overnamebod. De bedenktijd kan ook worden gebruikt als bepaalde aandeelhouders het bestuur onder druk zetten om de strategie te wijzigen door bijvoorbeeld aan te dringen op een splitsing van het bedrijf. Bestuurders en commissarissen kunnen gedurende de bedenktijd niet op initiatief van de aandeelhouder op een aandeelhoudersvergadering worden geschorst of ontslagen.

Geld beschikbaar voor nieuwe manier van werken in de rechtsbijstand
Om Nederlanders die een probleem hebben sneller en beter te helpen, stelt minister Dekker (Rechtsbescherming) 10 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe manieren van werken in de rechtsbijstand. Dat schrijft hij in de voortgangsrapportage rechtsbijstand die naar de Tweede Kamer is gegaan. De uitnodiging om voorstellen in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand en hiermee te experimenteren, gaat uit naar juridische dienstverleners, waaronder sociaal advocaten en mediators.

3FM 2019 Serious Request: Mensenhandel zichtbaar maken
Met 3FM Serious Request: The Lifeline komen 3FM en het Rode Kruis in actie voor slachtoffers van mensenhandel. Slachtoffers zijn onderworpen aan arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting of gedwongen orgaanverwijdering. De wereldwijd 25 miljoen slachtoffers hebben te maken met dwang, geweld en misleiding. Van 18 tot en met 24 december lopen de 3FM-dj’s van Goes naar Groningen om aandacht voor slachtoffers te vragen en geld in te zamelen. Onderweg stoppen zij op zgn. chequepoints waar events en optredens zijn.  De opbrengst gaat naar psychologische hulp voor de slachtoffers en voorlichting met als doel mensenhandel te voorkomen en te herkennen. De actie van 3FM en het Rode Kruis leveren een belangrijke bijdrage aan de bewustwording en het bespreekbaar maken van dit maatschappelijke probleem.

Overheden kunnen elkaar makkelijker tippen over criminele praktijken
Gemeenten, provincies en het Rijk kunnen elkaar straks beter en eerder informeren wanneer het gevaar groot is dat een vergunning, overheidsopdracht of vastgoedtransactie wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Daarbij gaat het niet alleen om degene met wie de overheid ‘zaken’ doet, maar ook om zijn zakelijke relaties. Als het een crimineel netwerk te heet onder de voeten wordt in de ene gemeente en het de ondermijnende activiteiten in een andere plaats wil voortzetten, moeten overheden daarover informatie kunnen delen en moeten (bijvoorbeeld) burgemeesters elkaar kunnen waarschuwen.

Strenger regime voor overlastgevende asielzoekers
Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken worden voortaan ondergebracht in een zogeheten Handhaving en Toezichtslocatie (HTL) in Hoogeveen. Overlastgevers krijgen een strikt gebiedsgebod opgelegd, zolang ze in de HTL verblijven. Hiermee wordt de overlast voor de omwonenden en in de buurt gevestigde winkeliers weggenomen. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente Hoogeveen en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie), zo meldt zij woensdag aan de Tweede Kamer.

Nieuwe wet om straffen effectiever uit te voeren treedt in werking
Om ervoor te zorgen dat daders hun straf hebben uitgezeten, de taakstraf is uitgevoerd of de geldboete is betaald, moet de uitvoering van straffen goed zijn georganiseerd. Door straffen sneller en beter uit te voeren worden knelpunten in de praktijk weggenomen. De wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die dat mogelijk maakt, treedt op 1 januari 2020 in werking.

Ruim 12,9 miljoen mensen ontvingen NL-Alert controlebericht op mobiel
Het NL-Alert controlebericht van 2 december is door ruim 12,9 miljoen mensen ontvangen (85% van de mensen van 12 jaar en ouder). Daarmee ligt het bereik flink hoger dan in juni dit jaar, toen 11,7 miljoen mensen van 12 jaar en ouder (78%) het controlebericht ontvingen.

De asielinstroom van week 50 bedroeg ongeveer 600
De asielinstroom van week 50, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 600.

Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij Justitie en Veiligheid
Mr. H.J.I.M. (Ric) de Rooij wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 februari 2020.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en Amnesty internationel

Het goede doel!

Mingy en greenpeace

Het goede doel!

Mingy en Unicef

Het goede doel!

Mingy en heldenmoed