Mingy zegt " Alleen blinden zijn niet bang voor de slang. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
De asielinstroom van week 30 bedroeg ongeveer 600
De asielinstroom van week 30, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 600.

Lagere griffierechten voor kleinere vorderingen
De griffierechten voor civiele zaken in eerste aanleg met vorderingen tussen € 500 en € 5.000 gaan omlaag. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag in consultatie is gegaan.

Nieuwe CAO rechtelijke ambtenaren ondertekend
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en minister Dekker (Rechtsbescherming) – mede namens minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) – hebben op dinsdag 16 juli gezamenlijk een nieuwe CAO voor rechterlijke ambtenaren ondertekend. Rechters en officieren van justitie krijgen een loonstijging van 7% in de looptijd van deze CAO (2018-2020). Daarnaast zijn er onder andere ook afspraken gemaakt rond werkdruk, zoals de piketdiensten, en aanpassingen in enkele verlofregelingen (ouderschapsverlof en seniorenverlof).

Koning en minister Dekker brengen werkbezoek aan De Oostvaarderskliniek en het Pieter Baan Centrum
Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmorgen 16 juli 2019 samen met minister Dekker voor Rechtsbescherming een bezoek gebracht aan De Oostvaarderskliniek en het Pieter Baan Centrum in Almere.  

Minister Dekker ontvangt rapport toekomst tarieven deurwaarders
Het is tijd om de tarieven van deurwaarders aan te passen aan de huidige tijd. Dat staat in het rapport dat Minister Dekker van Rechtsbescherming ontving uit handen van Peter Oskam, de voorzitter van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Volgens de commissie staat de sector van gerechtsdeurwaarders onder druk. De commissie ziet echter geen reden de marktwerking binnen de sector terug te draaien. Wel moeten de tarieven worden aangepast. In het najaar zal de minister op het rapport reageren.

Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland stoppen met verplicht digitaal procederen
De wet die een einde maakt aan het verplicht digitaal procederen voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in vorderingszaken, treedt op 1 oktober 2019 in werking. Vanaf dat moment geldt er weer één regime voor alle rechtbanken en hoven in Nederland. De wet is vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.

Oproep aan vakantiegangers: Don’t look Away bij kindersekstoerisme
De campagne Don’t look Away in de strijd tegen kindersekstoerisme is vandaag opnieuw gelanceerd nu de zomervakantie weer voor veel mensen is aangebroken. De campagne is bedoeld om reizigers bewust te maken van het fenomeen kindersekstoerisme, zodat ze daarvan melding kunnen maken op www.meldkindersekstoerisme.nl. Vakantiegangers, zakenreizigers en mensen die werken in de reisbranche zijn in het buitenland belangrijke extra ‘ogen en oren’ voor politie en Openbaar Ministerie (OM) in de opsporing van verdachten van seksueel misbruik van vaak kwetsbare kinderen in het buitenland.

Aanpak voor veiligere jaarwisseling
Het gevaarlijkste consumentenvuurwerk moet vanaf de jaarwisseling 2020-2021 verboden zijn. Het kabinet gaat in het najaar een voorstel doen om categorie F3-vuurwerk te verbieden. Dat zijn de zwaardere singleshots (enkelschotsbuizen) en grotere knalstrengen (ratelbanden, Chinese rollen). De komende jaarwisseling wordt de levering van veiligheidsbrillen en lonten verplicht bij de verkoop van consumentenvuurwerk om vuurwerkletsel zo veel mogelijk te voorkomen. En nog dit jaar wordt het Vuurwerkbesluit aangepast zodat gemeenten voor aankomende jaarwisseling een vuurwerkverbod binnen hun grenzen kunnen afkondigen. Verder blijven politie en OM stevig inzetten op het in beslag nemen van illegaal vuurwerk, en wordt er gewerkt aan het verhalen van deze kosten op de daders. Deze nieuwe maatregelen moeten bovenop de bestaande aanpak bijdragen aan een meer veilige en feestelijke jaarwisseling voor iedereen. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Benoeming hoofdofficier van justitie Functioneel Parket
De heer mr. A.R.E. (Guus) Schram wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM). De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in op 19 augustus 2019.

Benoeming raadsheren in de Hoge Raad
De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de volgende raadsheren in de Hoge Raad der Nederlanden: De heer mr. F.J.P. Lock (met ingang van de datum van beëdiging); De heer mr. M. Kuijer (met ingang van 1 januari 2020); Mevrouw mr. C. Caminada (met ingang van 1 september 2020).

10 miljoen euro voor innovatie rechtsbijstand
Het kabinet maakt 10 miljoen euro beschikbaar om vernieuwende initiatieven uit de praktijk van de rechtsbijstand financieel te ondersteunen. Dat schrijft minister Dekker voor Rechtsbescherming in de voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand aan de Tweede Kamer. De  brief bevat een uitvoeringsplan voor de stelselherziening en gaat in op de samenwerking  met betrokken partijen zoals de advocatuur, gemeenten, mediators en verzekeraars.

Kabinet past familierecht aan
Het kabinet neemt maatregelen om het familierecht beter te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving. Er komt een procedure voor draagmoederschap, een register met informatie over de biologische afstamming van kinderen en een regeling voor deelgezag voor opvoeders. Zo wordt ingespeeld op nieuwe gezinsvormen: op een manier die pragmatisch is, bescherming biedt en die problemen voorkomt.

Nieuwe wet Franchise naar de Raad van State
De franchisesector is met 326.700 banen een belangrijke werkgever voor Nederland. In de praktijk blijkt dat onderling gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen niet altijd worden nageleefd, veelal ten nadele van de franchisenemers. Na jaren van discussie waarbij geen oplossing bereikt is, hebben staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel dat de franchiseovereenkomst regelt in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (de Franchisewet) naar de Raad van State gestuurd. Met het wetsvoorstel geven ze invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord en de wens van het kabinet om te komen tot wetgeving, die de franchisenemer beter moet beschermen.

Ministeries JenV en BZK ‘bouwen’ verder aan kleurrijke rechtsstaat tijdens Pride Amsterdam
‘Samen verder bouwen aan een kleurrijke rechtsstaat en toekomst’. Dat is de boodschap van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tijdens Pride Amsterdam.  Net als vorig jaar varen de ministeries op 3 augustus met een eigen boot. De boodschap sluit aan bij het thema van de organisatie ‘Remember the past, create the future’.

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijning
Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil de ondermijnende criminaliteit op verschillende manieren hard en effectief aanpakken. Daarom krijgen politie en Openbaar Ministerie meer mogelijkheden om het bedrijfsproces van criminelen te verstoren en onderzoek te doen naar veroordeelde criminelen die hoge boetes niet betalen. Ook wil de minister de kosten voor het vernietigen van inbeslaggenomen drugs op daders verhalen. Dit zijn enkele in het oog lopende elementen van een conceptwetsvoorstel dat vandaag in consultatie is gegaan en onderdeel is van de wetgevingsagenda ondermijning.

Politiesamenwerking binnen het Koninkrijk krijgt extra impuls
Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus trekt 4,4 miljoen uit voor onder meer beter politieonderwijs voor het opleiden van politiepersoneel van Sint Maarten (KPSM), Caribisch Nederland (KPCN), Aruba (KPA), Curacao (KPC) en de kustwacht. De regionale slagkracht van de politiekorpsen binnen het Koninkrijk is de afgelopen jaren fors verbeterd, door verbetering van de kwaliteit en het beter borgen van kennis en expertise in de landen. Drie jaar geleden zijn hiertoe de eerste stappen gezet en in relatief kort tijdsbestek is veel vooruitgang geboekt. Met dit extra geld wordt deze ontwikkeling voortgezet

Minister Grapperhaus bezoekt Sint Maarten
Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zal dinsdag 9 juli en woensdag 10 juli een bezoek brengen aan Sint Maarten in het kader van het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO). Tijdens het overleg zal hij spreken met de ministers van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het overleg vindt twee keer per jaar plaats, ditmaal onder het voorzitterschap van Sint Maarten.

Dekker komt met nieuwe regeling voor sanering van bedrijfsschulden
Bedrijven die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te gaan maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, kunnen straks een onderhands akkoord sluiten met hun schuldeisers en aandeelhouders om schulden te saneren. De rechter kan het akkoord goedkeuren. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat bij de Tweede Kamer is ingediend. De regeling maakt deel uit van het Programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ en heeft als doel bedrijven te faciliteren bij reorganisaties.

De asielinstroom van week 27 bedroeg ongeveer 700
De asielinstroom van week 27, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 700.

Vertrek psg Ronald Barendse
Vandaag maakte plaatsvervangend secretaris-generaal van Justitie en Veiligheid Ronald Barendse bekend dat hij zijn functie ter beschikking stelt.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en kika

Het goede doel!

Mingy en Unicef

Het goede doel!

Mingy en Save the Childeren

Het goede doel!

Mingy en kika