Mingy zegt " De nacht is het duisterst vóór de dageraad. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Kinderporno sneller van internet af
Kinderporno moet sneller van internet af. Het aantal meldingen van online seksueel kindermisbruik is enorm toegenomen met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving. ICT-bedrijven hebben vandaag in Den Haag afgesproken bij een melding van kinderpornografisch materiaal deze binnen 24 uur te verwijderen. Tegelijkertijd kondigde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tijdens deze bijeenkomst aan op te treden tegen bedrijven die niet meewerken aan het verwijderen van online kinderporno.

Wetsvoorstel franchise in consultatie
Om de verhoudingen tussen de franchisegevers en franchisenemers te verbeteren wordt een wet opgesteld voor de franchisebranche. Hiermee geven staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord en de wens van het kabinet om te komen tot wetgeving, die de franchisenemer in de toekomst beter moet beschermen. Zo beperkt het wetsvoorstel bijvoorbeeld de mogelijkheid van de franchisegever om contracten eenzijdig te wijzigen.

Meld Misdaad Anoniem-campagne tegen criminaliteit in haven Moerdijk
De gemeente Moerdijk heeft dinsdag in aanwezigheid van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het startsein gegeven voor een Meld Misdaad Anoniem-campagne tegen ondermijnende criminaliteit in de zeehaven van Moerdijk. Criminelen misbruiken de goede faciliteiten en infrastructuur van zeehavens voor hun illegale praktijken. Het gaat om georganiseerde ondermijnende criminaliteit, waarbij mensen in de haven worden geconfronteerd met drugssmokkel, illegale handel, opslag en dumping.

De asielinstroom van week 49 bedroeg ongeveer 800
De asielinstroom van week 49, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 800.

Benoeming president rechtbank Amsterdam
Mevrouw mr. C.M. (Christa) Wiertz-Wezenbeek wordt de nieuwe president van de rechtbank Amsterdam. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in per 1 januari 2019.

Bedenktijd voor beursvennootschappen
Bepaalde (vaak op korte termijn gerichte) aandeelhouders kunnen het bestuur van een Nederlandse beursvennootschap onder druk zetten om de strategie te wijzigen door bijvoorbeeld aan te dringen op splitsing van het bedrijf. Als het bestuur dit weigert, kan het leiden tot een verzoek om het ontslag van bestuurders of commissarissen. Ook kan een vijandig overnamebod het bestuur onder druk zetten. Om hier goed op te kunnen reageren, kan het bestuur straks gebruik maken van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Zo komt er meer tijd en rust om te beslissen.

Onderzoek naar mogelijke misstanden oude adoptiezaken
Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelt een onafhankelijke commissie in die onderzoek gaat doen naar de gang van zaken rondom oude adoptiezaken vanuit het buitenland. De aanleiding is informatie over een adoptiezaak uit Brazilië, die naar boven is gekomen bij de behandeling van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). Deze informatie wijst op mogelijke misstanden bij de adoptie van baby’s uit Brazilië in de jaren zeventig en tachtig waarbij Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken zouden zijn geweest.

Formele start Samen tegen mensenhandel
Het programma Samen tegen mensenhandel is op 4 december formeel gestart. Staatssecretaris Harbers opende de bijeenkomst in Den Haag. Hij benadrukte de schade die dit onaanvaardbare delict aanricht en de collectieve inzet die nodig is om mensenhandel aan te pakken . Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal partners. Samen met deze partners krijgt de aanpak van mensenhandel een nieuwe impuls.

De asielinstroom van week 47 bedroeg ongeveer 700
De asielinstroom van week 47, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 700.

Minister Grapperhaus informeert zich over dumpen van drugsafval in de natuur
Boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap vindt honderden keren per jaar drugsafval in het beschermde natuurgebied dat hij samen met collega’s beheert. Het gaat dan om plastic bakken waarin hennepstekken hebben gezeten, kartonnen dozen die tl-lampen verpakten en blauwe, plastic vaten met chemisch restafval van xtc-productie. Het wordt achteloos uit auto’s en bestelbussen gegooid en geladen.

Kabinet steunt VN Global Compact voor Veilige, Geordende en Reguliere Migratie
Het kabinet blijft voornemens het VN Global Compact voor Veilige, Geordende en Reguliere Migratie (GCM) te steunen. Naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamer en het publieke debat dat gelijktijdig over het GCM is ontstaan, heeft het kabinet een nadere juridische analyse uitgevoerd. In dit kader is onder andere gekeken naar de aard en intentie van het document, mogelijke juridische doorwerking van dit niet-bindende document en mogelijke relevantie van het in het GCM vermelde beginsel van non-regressie. Tevens is de recente Urgenda-uitspraak bij de analyse betrokken. Op grond van deze analyse stelt het kabinet vast dat het document juridisch niet-bindend is. 

Benoeming voorzitter Raad voor de rechtspraak
De heer mr. H.C. Naves wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming besloten hem voor te dragen voor benoeming. De heer Naves is momenteel lid van de Raad voor de rechtspraak. De benoeming gaat in op 1 januari 2019.

Akkoord over landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s)
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft donderdag 29 november een akkoord bereikt met de VNG over de ontwikkeling van landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). Dit betekent dat het ministerie, de ketenpartners, de VNG en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen begin 2019 gezamenlijk aan de slag gaan met de ontwikkeling van de LVV’s.

Benoemingen Hoofdofficier van Justitie Sint Maarten en leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Mevrouw mr. M.A.W. (Mirjam) Mol wordt Hoofdofficier van Justitie op Sint Maarten. Mevrouw mr. D.J. (Darcy) Jansen wordt lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie met als standplaats Aruba en de heer mr. P.J.J. (Pieterjan) Vonk wordt plaatsvervangend lid van dit Hof. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordrachten op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming. Alle benoemingen gaan in op 1 januari 2019.

Maandag 3 december landelijk controlebericht NL-Alert
Maandag 3 december om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvang je het controlebericht op je mobiel, dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld. Nieuw is dat NL-Alert uitbreidt naar aanvullende kanalen om zoveel mogelijk mensen te informeren en te alarmeren bij een ramp in de omgeving. Zo is NL-Alert vanaf 3 december ook te zien op veel digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro. Het is de eerste keer dat het controlebericht op vertrekborden wordt getoond.

Stevige aanpak asociaal rijgedrag
Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil de verkeersveiligheid verbeteren door gevaarlijk rijgedrag strenger aan te pakken. Een wetsvoorstel met deze strekking is bij de Tweede Kamer ingediend.

Begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid 2019
De Tweede Kamer debatteert  20 en 22 november over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid  voor 2019. Deze begroting is onderdeel van de miljoenennota die het kabinet presenteerde op Prinsjesdag in september.

De asielinstroom van week 46 bedroeg ongeveer 600
De asielinstroom van week 46, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 600.

Minister Grapperhaus verdeelt 100 miljoen voor aanpak ondermijnende criminaliteit
De 100 miljoen Euro die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid investeert in de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit gaat onder andere naar betere beveiliging van mainports, het verbeteren van inzicht in financiële geldstromen en versterking van de aanpak in buitengebieden. De focus hierbij ligt op de aanpak van de illegale drugsindustrie, de daarmee gepaard gaande verwevenheid van onder- en bovenwereld en de bijbehorende criminele geldstromen.  Het geld gaat naar concrete projecten in stad en platteland, naar publiek en privaat, naar lokale en landelijke diensten.

Nieuwe tarieven griffierechten voor lagere vorderingen
Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil de griffierechten voor kleinere vorderingen wijzigen. In civiele zaken in eerste aanleg zullen de tarieven voor vorderingen tussen de € 500 en € 5000 straks lager uitvallen. Hiermee wil de minister tegemoet komen aan de bezwaren die sinds de verhoging van deze tarieven in 2011 worden geuit. De huidige tarieven zouden de toegang tot de rechter te veel belemmeren.   

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

-212

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en Save the Childeren

Het goede doel!

Mingy en Unicef

Het goede doel!

Mingy en heldenmoed

Het goede doel!

Mingy en cliniclowns