Mingy zegt " Wees zuinig met papier, want papier is geduldig en het geduld schijnt op te raken. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Benoeming lid raad van bestuur SVB
Mevrouw D.T.H. (Diana) Starmans treedt toe tot de Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld in de ministerraad. 

Benoeming lid Raad van Bestuur UWV
Mevrouw J.H. (Janet) Helder treedt per 1 oktober a.s. toe tot de Raad van Bestuur van UWV. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 28 juni jl. aan de Tweede Kamer gemeld dat de Raad van Bestuur UWV tijdelijk wordt versterkt met een vierde bestuurslid.

Internetconsultatie wijziging Wet kinderopvang ivm ouderparticipatiecreches
Op internet is de concept wetswijziging kinderopvang in verband met de ouderparticipatiecreches gepubliceerd.

Pilots Veranderopgave Inburgering starten in 57 gemeenten
In augustus starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt. De resultaten van de pilots worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meegenomen bij de implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe stelsel.

Jaarrapport Wsw-statistiek 2018 gepubliceerd
In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw door middel van een rapportage.

Internetconsultatie subsidieregeling STAP-budget
Op internet is de Conceptsubsidieregeling STAP-budget gepubliceerd.

Internetconsultatie wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Op internet is het wijzigingsvoorstel i.v.m afwijking van artikel 8a Waadi voor werknemers met een beperking gepubliceerd.

Samenwerken om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan
Eerlijke werving- en selectieprocedures dragen bij aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. De wetswijziging waarin de Inspectie SZW op termijn bevoegd is om hierop toe te zien wordt na de zomer aan de Raad van State aangeboden, zo schrijft staatssecretaris Van Ark vandaag in de voortgangsbrief arbeidsmarktdiscriminatie.

Studietoeslag voor student met medische beperking overal € 300 per maand
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun medische beperking krijgen binnenkort rond de € 300 studietoeslag per maand. Het gaat om studenten die ook studiefinanciering ontvangen. Het bedrag is op gelijke hoogte gesteld met de studieregeling in de Wajong2010 en is ook in lijn met de motie Raemakers. Dit maakt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

31 Wajongers aan het werk door UWV en John Williams
Steeds meer geïnteresseerden melden zich aan voor het unieke project van UWV en John Williams, waarbij werkzoekenden in contact worden gebracht met vakantieparken vanwege het tekort aan schoonmaakpersoneel. Op 18 maart vertrokken 13 deelnemers in een bus naar Zeeland voor hun eerste werkdag. Inmiddels staat de teller op 31 deelnemers. Staatssecretaris Tamara van Ark sprak vandaag met UWV, John Williams en deelnemers over hun ervaringen (video) in Bilderberg Parkhotel in Rotterdam.

Centrale Raad van Beroep: boetebesluiten opnieuw herzien
Op 7 maart 2019 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald dat boetebesluiten voor overtredingen van de inlichtingenplicht in de sociale zekerheid over de periode 1 januari 2013 tot en met 12 oktober 2014 moeten worden herzien. De hoogte van de boete moet in alle gevallen worden afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de (financiële) omstandigheden van betrokkenen. De boete mag bovendien niet hoger zijn dan overeenkomstige boetecategorieën in het Wetboek van Strafrecht. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Commissie schadeafhandeling beroepsziekten van start
Vandaag kwam de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten voor het eerst bijeen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wenst de commissie veel succes met hun werkzaamheden en ziet met belangstelling uit naar het advies.

Kabinet verlengt IOW met 4 jaar
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen aanspraak maken op een IOW-uitkering. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd.

Gelijk loon voor gelijk werk in hele EU
De herziene detacheringsrichtlijn zorgt voor een nieuwe en betere balans tussen enerzijds vrije dienstverlening binnen de EU en anderzijds de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers. Daarbij gaat het vooral om de bescherming van de arbeidsvoorwaarden en ‑omstandigheden van deze werknemers. Gelijke beloning voor hetzelfde werk op dezelfde plaats is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd.

Van Ark kondigt nieuwe vereenvoudigingen aan
Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, past hiervoor de Wet banenafspraak aan. Van Ark: “Binnenkort doet het er niet meer toe bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Dát iemand aan de slag gaat telt.” Met deze aanpassingen wil zij het doel van deze wet realiseren, namelijk: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Aart van der Gaag, als commissaris betrokken bij het project ‘Op naar de 100.000 banen!’, is met zijn projectteam door de staatssecretaris gevraagd om de komende jaren ook de overheid te ondersteunen bij het realiseren van deze extra banen. Hij krijgt de taak om overheids- en marktwerkgevers te stimuleren om met elkaar op te trekken. Van Ark stuurt het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer.

Tijdige informatieuitwisseling helpt bij preventie en vroegsignalering van schulden
Door het tijdig signaleren van schulden kunnen gemeenten mensen met beginnende schulden hulp aanbieden voordat zij zelf aan de bel trekken. Steeds meer gemeenten werken daarom samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven. De wetswijziging gemeentelijke schuldhulpverlening geeft gemeenten expliciet toestemming om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties. Gemeenten kunnen mensen met huurachterstanden daardoor beter en sneller vinden en vervolgens helpen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze wijziging van de Wet gemeenten schuldhulpverlening.

Huidige situatie vaccinatiegraad zorgwekkend; minder vrijblijvendheid
Commissie kinderopvang en vaccinatie biedt advies aan

UWV: verstevigen en bestendigen
De Raad van Bestuur van UWV wordt versterkt met een vierde bestuurslid. Zo kan UWV vasthouden wat goed gaat, terwijl er tegelijkertijd aandacht en energie is om eerder genomen maatregelen uit te werken en te verstevigen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Raad van Bestuur UWV hebben dit afgesproken. Over de hele linie genomen voldoen UWV en SVB aan de gestelde doelen. Met name op tijdig uitkeren scoren beide uitvoeringsinstanties hoog.

Kabinet stelt ijkpunt vast voor sociaal minimum Caribisch Nederland
Het kabinet heeft een ijkpunt vastgesteld voor een sociaal minimum in Caribisch Nederland, een richtbedrag dat iemand ten minste nodig heeft om van te leven. Het richtbedrag is voor een alleenstaande vastgesteld op ongeveer 945 dollar per maand op Bonaire, 1.056 dollar op Sint Eustatius en 1.077 dollar op Saba. Om op dit bedrag uit te komen, moeten wel de inkomens van inwoners van Caribisch Nederland omhoog en de kosten van levensonderhoud omlaag. Het kabinet is daar vorig jaar mee gestart. De eerste maatregelen hebben inmiddels hun beslag gekregen. Tegelijkertijd is en blijft de opgave groot om het ijkpunt voor het sociaal minimum te bereiken. Dit schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Van Ark kondigt in haar brief aan het minimumloon en de kinderbijslag per 2020 verder te verhogen.

Extra geld voor verbeteren kinderopvang Caribisch Nederland
Het kabinet trekt vanaf volgend jaar meer geld uit voor het verbeteren van de kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland. Vanaf 2020 is er jaarlijks 9,8 miljoen euro beschikbaar voor de kinderopvang. Met het geld kunnen de kosten die ouders betalen voor de opvang naar beneden en komt er meer ruimte voor het opleiden en bijscholen van werknemers in de kinderopvang. De ministeries van SZW, OCW, VWS en BZK dragen bij aan het versterken van de opvang op de eilanden, in nauwe samenwerking met de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en greenpeace

Het goede doel!

Mingy en het Rodekruis

Het goede doel!

Mingy en Warchild

Het goede doel!

Mingy en het Rodekruis