Mingy zegt " Heb ik alles? Bord voor m'n kop, stuk in m'n kraag, brok in mijn keel, tranen in m'n ogen, water in m'n handen, lood in mijn schoenen? Dan ga ik nu aan het werk. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen voor de compensatie van ouders
Een commissie van onafhankelijke deskundigen gaat toetsen of de Belastingdienst de juiste beoordeling maakt bij ouders die compensatie hebben aangevraagd in de zogenaamde CAF 11 dossiers (kinderopvangtoeslag). Deze toets wordt alleen gedaan als wegens ernstige onregelmatigheden geen recht blijkt op de compensatie, bijvoorbeeld als er geen kind bestaat dat opvang heeft gehad. De verwachting is dat dit maar in een beperkt aantal gevallen zo zal zijn. 

Staatssecretaris Snel neemt rapport FNV in ontvangst
Vandaag heeft een delegatie van vakbond FNV het rapport Hoor de klok luiden aan de staatssecretaris van Financiën Menno Snel overhandigd.

Start openbare consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is gestart op maandag 2 december 2019. Met dit plan maken minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich hard voor een gezamenlijke aanpak van witwassen. Via deze internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties reageren.

Najaarsnota: Geld naar leraren, aanpak stikstof, criminaliteitsbestrijding en rechtsbijstand
Het kabinet stelt in de Najaarsnota 2019 een miljard euro beschikbaar voor urgente maatschappelijke problemen. Dit kan omdat niet al het geld dat voor dit jaar was begroot ook daadwerkelijk in 2019 wordt uitgegeven.

Voordracht nieuwe bewindvoerder bij IMF
Prof. Dr. P.L.C. (Paul) Hilbers is voorgedragen als nieuwe bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Financiën ingestemd met deze voordracht. 

Jaarplan 2020 Belastingdienst: inzicht in keuzes uitvoering en toezicht
Het bieden van inzicht in de keuzes voor uitvoering en toezicht. Dit staat onder meer centraal in het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst, dat staatssecretaris Snel vandaag naar de Kamer stuurt. Er is ook aandacht voor de schuldenproblematiek en het toezicht op bedrijven. Verder gaat het Jaarplan 2020 in op ‘Beheerst vernieuwen’, de stapsgewijze verbetering van de Belastingdienst.

Kabinet komt getroffen ouders kinderopvangtoeslag ‘CAF 11’ tegemoet
Staatssecretaris Snel van Financiën komt namens het kabinet met een compensatieregeling voor de 302 ouders waarbij kinderopvangtoeslag stop is gezet of teruggevorderd, het zogeheten CAF 11-dossier. Daarnaast kondigt hij een aantal maatregelen aan om de door de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen geconstateerde tekortkomingen aan te pakken.

Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur
Met een pakket maatregelen zet het kabinet vandaag nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u, de ammoniakuitstoot via veevoer te verlagen en de bestaande uitbreiding van de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij, daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur. Nu en bij volgende maatregelen is het uitgangspunt dat 30 procent van deze verminderde stikstofneerslag ten goede komt voor de versterking van de natuur, 70 procent kan naar nieuwe ontwikkelingen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

Eenvoud of maatwerk: uitruilen binnen het bestaande toeslagenstelsel
Binnen het bestaande toeslagenstelsel zijn aanpassingen mogelijk. Echter, een hoofdconclusie van het onderzoek naar maatregelen binnen het bestaande stelsel is dat daarvoor  altijd een ‘prijs’ moet worden betaald. De problematiek is daarom maar beperkt op te lossen binnen het huidige stelsel. Dit staat in deel 1 van het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar het stelsel van toeslagen dat vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Nederland roept samen met 8 andere landen op tot Europese vliegbelasting
Vliegen wordt vergeleken met andere manieren van transport nu niet voldoende belast of beprijsd. Dit terwijl vliegen ongeveer 2,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt. Nederland roept daarom samen met 8 andere EU-landen de nieuwe Europese Commissie op om met een voorstel te komen voor een vorm van vliegbelasting.

Voortgangsrapportage meldt resultaten en uitdagingen
De Belastingdienst maakt progressie met veel van de plannen uit het Jaarplan 2019. Tegelijkertijd moeten er nog grote obstakels worden overwonnen. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage die staatssecretaris Snel vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.

Laura van Geest nieuwe bestuursvoorzitter van Autoriteit Financiële Markten
Mevrouw Laura B.J. van Geest is bij Koninklijk besluit van 10 oktober 2019 voor vier jaar benoemd tot bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming gaat in per 1 februari 2020 en vindt plaats op voordracht van de raad van toezicht van de AFM. Minister Hoekstra van Financiën heeft de ministerraad hier vrijdag over geïnformeerd.

Belastingdienst geeft eenmanszaken nieuw btw-identificatienummer
Ondernemers ontvangen uniek btw-id dat privacy beter waarborgt.

Ministers van Financiën Nederland, Duitsland en Frankrijk ontvangen rapport over de kapitaalmarktunie
De werkgroep kapitaalmarktunie heeft woensdag 9 oktober 2019 in Luxemburg het rapport “Savings and Sustainable Investment Union” aangeboden aan de ministers van Financiën van Nederland, Frankrijk en Duitsland. In het rapport stelt de werkgroep onder andere dat de kapitaalmarktunie zich meer moet richten op de behoeftes van burgers in de EU en financiering van een innovatieve en duurzame economie.

Start consultatie lijst landen met te laag belastingtarief
Barbados en Turkmenistan worden toegevoegd aan de Nederlandse lijst van landen met een te laag belastingtarief, die wordt gebruikt bij bestaande en nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. Het gaat om landen zonder winstbelasting of met een tarief van minder dan 9%. Belize en Saudi-Arabië gaan juist van de lijst af. In totaal staan er 16 landen op de lijst. Over deze lijst start vandaag een internetconsultatie tot en met 8 november.

Douane versterkt organisatie met resultaten onderzoeken integriteit
RTL Nieuws heeft aandacht voor het integriteitsonderzoek ‘Als de prooi de jager pakt’. Integriteit is cruciaal voor de Douane; het is een absolute voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen. Daarom werkt de Douane graag mee aan (wetenschappelijke) onderzoeken rond dit thema. De inzichten die deze opleveren, helpen onze organisatie verder te verbeteren.

Reactie uitspraak staatssecretaris Snel op de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie over Starbucks
Fijn dat er nu duidelijkheid is over de staatssteunzaak van de Europese Commissie tegen Nederland over Starbucks. Deze uitspraak betekent dat de Belastingdienst Starbucks niet beter of anders heeft behandeld dan andere bedrijven.

Belastingplan 2020: werken wordt lonender en kabinet maakt direct werk van Klimaatakkoord
Nederlanders gaan over het algemeen meer overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken wordt lonender. Hier staat een lastenverzwaring voor bedrijven tegenover. Ook wordt direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren. Het kabinet neemt daarnaast maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan.

Investeringen en lastenverlichting centraal in Miljoenennota 2020
Nederland houdt zich knap staande in een wereld waar de economische en geopolitieke onrust toeneemt. Na jaren van hoogtij vlakt de economische groei weliswaar af. Maar met groeipercentages van 1,8% dit jaar en 1,5% in 2020 toont de Nederlandse economie zich vooralsnog robuust. Dat staat in de Miljoenennota 2020 die minister Wopke Hoekstra van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Kabinet onderzoekt opties financiering investeringsagenda TenneT
De investeringsagenda van TenneT, de beheerder van het elektriciteitsnet in Nederland en voor een deel in Duitsland, is de afgelopen jaren vanwege de energietransitie fors gegroeid. De investeringsagenda bedraagt €35 miljard in de periode 2019-2028. TenneT heeft daarom extra eigen vermogen nodig. Het gaat om een financiering van €4,75 mld. Het kabinet heeft in de ministerraad een aantal voorwaarden vastgesteld waaraan deze financiering moet voldoen.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en Warchild

Het goede doel!

Mingy en Amnesty internationel

Het goede doel!

Mingy en kika

Het goede doel!

Mingy en greenpeace